Obchodné podmienky

                                                                       
                                                                          VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
                                                                                  (ďalej v texte len „VOP“)

                    Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky služby ponúkané a poskytované
                                                                spoločnosťou poskytovateľa.

Základné informácie o poskytovateľovi internetového obchodu


Názov spoločnosti: EPIGONT, s.r.o.
so sídlom: Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč, Slovakia
IČO: 44 640 480
DIČ: 2022777218
IČ DPH: SK2022777218
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 23399/T

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5041168021/0900
IBAN: SK6309000000005041168021
BIC / S.W.I.F.T.: GIBASKBX


KONTAKT
Internetová stránka: www.wineweekends.eu
E-mail kontakt: info@wineweekends.eu

Poskytnutie služby prostredníctvom nášho internetového portálu www.wineweekends.eu si môžu
objednať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že budú v súlade s obchodnými
podmienkami.

Výklad pojmov

Zákazník:
osoba, ktorá si na internetovom portáli záväzne objedná službu
(ďalej v texte len „zákazník“)

Poskytovateľ
: právnická osoba – spoločnosť, ktorá poskytuje služby ponúknuté
internetovým portálom
(ďalej v texte len „poskytovateľ“)

Internetový portál: miesto v sieti, na ktorom je zverejnená ponuka služieb

Objednávka
: záväzný záujem zákazníka o poskytnutie služby ponúkanej poskytovateľom na
internetovom portále

Dohoda o dodaní služieb: právny vzťah medzi zákazníkom a poskytovateľom na základe, ktorej
je poskytovateľ povinný zákazníkovi dodať službu a zákazník je
povinný uhradiť cenu služby (ďalej v texte len „dohoda“)

I. Postup objednávky
1.1 Zákazník si môže na internetovom portále www.wineweekends.eu objednať akúkoľvek
ponúknutú službu, ktorú internetový portál ponúka.
1.2 Za objednávku sa považuje vyplnený formulár zverejnený portálom, zákazník internetového
portálu je povinný vyplniť všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie objednávky.
Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu spoločnosti EPIGONT, s. r. o. Po odoslaní
objednávky zákazníkom bude táto zaregistrovaná v systéme spoločnosti EPIGONT, s.r.o.
a najneskôr nasledovný pracovný deň bude zákazník kontaktovaný prostredníctvom e-mailu,
kde bude jeho objednávka potvrdená, prípadne obsahom e-mailu bude žiadosť o doplnenie
informácií k objednávke.
1.3 Odoslaním objednávky má táto pre účastníkov dohody len informatívny charakter a
objednávka sa stáva záväznou odoslaním e-mailu od spoločnosti EPIGONT, s.r.o., v ktorom
sa potvrdzuje objednávka a sú v ňom presne uvedené všetky špecifiká objednávky a touto
právnou skutočnosťou vzniká medzi spoločnosťou EPIGONT, s. r. o. a zákazníkom dohoda
o dodaní služieb. Obom stranám dohody od tohto okamžiku vznikajú práva a povinnosti
z dohody o dodávke služby.
1.4 Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že získané údaje poskytnuté zákazníkom pri vypisovaní
objednávacieho formulára, budú slúžiť výlučne pre potreby poskytovateľa. Poskytovateľ sa
zaväzuje, že takto získané informácie neposkytne tretím osobám a ani iným subjektom.
1.5 Dopyt po službe zákazník prejaví tým, že ponúkanú službu prezentovanú na internetovom
portály vo forme balíka produktov vloží do košíka vyobrazenom ako samostatná ikona na
internetovom portály a ďalej postupuje podľa inštrukcií uvedených na internetovom portály
a to vyplnením konkrétneho formulára pre zvolený balík služieb. Všetky objednávky
realizované zákazníkom prostredníctvom formulárov zverejnených na internetovom portále
www.wineweekends.eu sú považované poskytovateľom za dopyt, čiže sú pre poskytovateľa
nezáväzné, až do doby kedy poskytovateľ elektronickou formou prostredníctvom e-mailu
potvrdí tento nezáväzný záujem. Potvrdením objednávky poskytovateľom, prípadne
zaplatením ceny služby sa považuje objednávka za záväznú pre účastníkov dohody.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1 Poskytovateľ je v zmysle postupu popísaného na internetovom potrále povinný zaslať
zákazníkovi e-mail s potvrdením jeho objednávky. V prípade, že objednávku nie je možné na
strane poskytovateľa vybaviť v termíne, ktorý bol uverejnený na internetovom portály pri
jednotlivom tipe služby (napr. pre obsadenie termínu) poskytne poskytovateľ zákazníkovi
alternatívu naplnenia jeho objednávky (napr. náhradný možný termín), o tejto skutočnosti,
teda alternatívnom termíne, prípadne inej rozhodujúcej skutočnosti oboznámi poskytovateľ
vyššie popísaným spôsobom zákazníka a čaká na stanovisko zákazníka k navrhovanému
riešeniu.
2.2 Strany dohody sa dohodli, že pri vzájomnej komunikácii budú preferovať formu e-mail
komunikácie. E-mail komunikácia bude medzi účastníkmi realizovaná na e-mailových
adresách, ktoré si účastníci dohody pre daný účel zvolili a na tento účel sa za zvolenú
a kontaktnú adresu zákazníka rozumie adresa, s ktorej bol doručený poskytovateľovi
základný dopyt po službe zverejnenej na internetovom portály poskytovateľa. E-mail
adresou poskytovateľa sa rozumie adresa info@wineweekends.eu. Účastníci dohody
považujú písomnosť za doručenú, ak účastník dohody potvrdí doručenie alebo prečítanie email
správy adresátom.
2.3 Účastníci tejto dohody si zvolili na účely tejto dohody komunikačný jazyk anglický, v prípade
pochybností o správnosti výkladu podmienok a formulárov je rozhodujúcou verzia
vypracovaná v slovenskom jazyku, ktorá bola spracovaná poskytovateľom ako verzia
základná pre všetky textové dokumenty, ktoré sú obsahom internetového portálu.
2.4V prípade, že zákazník zruší záväznú objednávku najmenej dva týždne pred dátumom dodania objednanej
služby alebo bude zákazník neprítomný v deň termínu objednanej služby, sa cena objednanej služby
v plnej výške stáva sankciou a poskytovateľ túto sankciu vyúčtuje zákazníkovi formou osobitného dokumentu.

III. Reklamácia
3.1 Reklamovať je zákazník oprávnený službu, ktorá mu bola poskytnutá poskytovateľom na
základe objednávky a dohody medzi poskytovateľom a zákazníkom a to písomnou formou
realizovanou prostredníctvom e-mailu. Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 15 dní
od prijatia reklamačného hlásenia.

IV. Práva a povinnosti zákazníka
4.1 Zákazník má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
4.2 Zákazník má právo vyžadovať od poskytovateľa informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré
sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
4.3 Zákazník má právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný
o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
4.4 Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
a jej vybavenie v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.5 Zákazník má právo na ochranu osobných údajov uvedených v dohode a v ďalších dokladoch
spojených s poskytnutím služby.
4.6 Zákazník má povinnosť poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu
obstaraniu a poskytnutiu zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, predovšetkým
pravdivo a úplne uviesť údaje, požadované poskytovateľom, ktoré sú potrebné pre realizáciu
objednávky a tiež predložiť potrebné doklady požadované poskytovateľom.
4.7 Zákazník má povinnosť oznámiť poskytovateľovi iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať
vplyv na účasť zákazníka na poskytovanej službe (napr. zákazník je imobilný).
4.8 Zákazník má povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu za
poskytovanú službu a prípadné ďalšie poplatky spojené s poskytnutím služby a preukázať ich
zaplatenie dostatočne preukázateľným dokladom.
4.9 Zákazník má povinnosť dostaviť sa v stanovenom termíne dohodnutom v objednávke na
miesto určenia so všetkými potrebnými dokladmi.
4.10 Zákazník má povinnosť mať u seba po celý čas poskytovania služby platný cestovný
doklad, vízum a ďalšie potrebné doklady.
4.11 Zákazník má povinnosť dodržiavať po celý čas poskytovania služby colné, pasové,
dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy
štátov, v ktorých sa uskutočňuje poskytovanie služby.
4.12 Zákazník má povinnosť počínať si po celý čas poskytovania služby tak, aby
nedochádzalo ku škodám na majetku poskytovateľa, ani ku škodám ani inej ujme na zdraví,
osobnosti a majetku ostaných zákazníkov poskytovanej služby.
4.13 Zákazník, ktorý poruší povinnosť podľa bodu IV. týchto VOP, nemá právo na
poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, ktorých poskytnutie nie je v dôsledku takého
porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli
poskytovateľovi náklady alebo iná škoda, má voči zákazníkovi právo na ich náhradu.

V. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ má právo v prípade, že zákazník bude svojím správaním narúšať priebeh
poskytovaných služieb, uložiť mu pokutu až do výšky 1.000,- eur.
5.2 Poskytovateľ má právo v prípade poškodenia majetku tretej osoby zákazníkom žiadať
náhradu škody spôsobenej tejto osobe od zákazníka.
5.3 Poskytovateľ má právo zrušiť objednanú službu z dôvodu vyššej moci (zemetrasenie,
politické - občianske nepokoje, vojna, živelné pohromy, výluka leteckých spoločností, štrajk)
a ďalšie podobné udalosti či skutočnosti, ktoré majú vplyv na schopnosť plnenia povinností a
ktoré sa vymykajú kontrole a vplyvu dotknutých subjektov alebo ktoré bránia z iných
objektívnych dôvodov realizácii plnenia, až do termínu uskutočnenia služby.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Akékoľvek nároky, zodpovednosti či povinnosti poskytovateľa z titulu omeškania s splnením
povinnosti vylučujú neovplyvniteľné okolnosti, ktoré znemožnili na strane poskytovateľa
plnenie dohodnutej služby včas, riadne a v celom rozsahu (aj keď sa týka tretích osôb ako
subdodávateľov) a ak nemožno predpokladať, že by prekážku v plnení povinnosti vzniknutú
pôsobením neovplyvniteľných okolností bolo možné odvrátiť alebo prekonať, alebo, že by
bolo možné neprekonateľnú okolnosť v čase vzniku záväzku predvídať poskytovateľ v
takýchto prípadoch nezodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.
6.2. Schválené zmeny a doplnenia týchto VOP podmienok budú zapracované do vydania nových,
aktualizovaných VOP, ktoré dňom vydania rušia platnosť predchádzajúceho znenia VOP.
6.3. Za predpokladu, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VOP ukáže ako neplatné alebo v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zostávajú ostatné ustanovenia týchto
VOP nedotknuté a naďalej platné. Spoločnosť EPIGONT, s. r. o. i zákazník súhlasia s tým, že
takéto neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými, a to tak, aby sa tieto
nové ustanovenia, čo najviac blížili zmyslu a účelu nahradených ustanovení.
6.4. Pokiaľ v týchto VOP nie je ustanovené inak, predpokladá sa, že zmeny a doplnky týchto VOP
boli klientovi oznámené dňom ich umiestnenia na stránkach www.wineweekends.eu
6.5. Tieto VOP sú platné od 16.09.2013.